היסטוריה של מחלת האיידס
Peer Review for material titled "היסטוריה של מחלת האיידס"
User Rating for material titled "היסטוריה של מחלת האיידס"
Member Comments for material titled "היסטוריה של מחלת האיידס"
Bookmark Collections for material titled "היסטוריה של מחלת האיידס"
Course ePortfolios for material titled "היסטוריה של מחלת האיידס"
Learning Exercises for material titled "היסטוריה של מחלת האיידס"
Accessibility Info for material titled "היסטוריה של מחלת האיידס"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

היסטוריה של מחלת האיידס

    

היסטוריה של מחלת האיידס

Logo for היסטוריה של מחלת האיידס
מידע על ההיסטוריה של מחלת האיידס - תחילתה, חוסר האונים שיצרה המחלה ברפואה והתייחסות הזרם השמרני והכנסייה לאיידס.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 07, 2010
Date Modified in MERLOT: December 17, 2014
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: רפואה, היסטוריה של הרפואה, מטח, איידס, מאור, HIV, מחלות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for היסטוריה של מחלת האיידס

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page