עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה
Peer Review for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
User Rating for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Member Comments for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Bookmark Collections for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Course ePortfolios for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Learning Exercises for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Accessibility Info for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה

    

עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה

Logo for עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה
דף מידע ובו סרטון העוסק בחקר האבולוציה בעזרת שינויים גנטים הנובעים מהדבקה ויראלית: רטרו-וירוסים ופסאודו-גנים. הסרטון מקושר לאתר Youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 12, 2010
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, אבולוציה, רטרו-וירוסים, מוצא משותף, מאור, ביולוגיה, פסאודוגנים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page