פוחדים? תשכחו מזה!
Peer Review for material titled "פוחדים? תשכחו מזה!"
User Rating for material titled "פוחדים? תשכחו מזה!"
Member Comments for material titled "פוחדים? תשכחו מזה!"
Bookmark Collections for material titled "פוחדים? תשכחו מזה!"
Course ePortfolios for material titled "פוחדים? תשכחו מזה!"
Learning Exercises for material titled "פוחדים? תשכחו מזה!"
Accessibility Info for material titled "פוחדים? תשכחו מזה!"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פוחדים? תשכחו מזה!

    

פוחדים? תשכחו מזה!

Logo for פוחדים? תשכחו מזה!
מאמר המתאר את עבודתו של ד"ר ג'וזף לדוקס בתחום הנוירולוגיה של הפחד, ואת ממצאיו בתחום הקשר בין זכרון לפחד ובטיפול בפחדים וטראומות. מכיל קישור למאמרים בנושא באנגלית. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 13, 2010
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, ג'וזף לדוקס, למידה וזיכרון, נוירולוגיה, פסיכולוגיה, מאור, פחד, אמיגדלה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פוחדים? תשכחו מזה!

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page