שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים
Peer Review for material titled "שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים"
User Rating for material titled "שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים"
Member Comments for material titled "שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים"
Bookmark Collections for material titled "שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים"
Course ePortfolios for material titled "שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים"
Learning Exercises for material titled "שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים"
Accessibility Info for material titled "שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים

    

שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים

Logo for שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים
בפברואר 1997 הכריזו מדענים מסקוטלנד לראשונה על הצלחתם בשיבוט יונק. הם שכפלו כבשה, שנקראה דולי (Dolly). דולי הסעירה את העולם הודות לשיטה שבאמצעותה באה לעולם. לשם ייצורה של דולי הספיק הורה יחיד, ולא שניים כמקובל. היו שראו בכך תקדים גם עבור בני אדם.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 13, 2010
Date Modified in MERLOT: December 13, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: שיבוט, מאור, מטח, ביולוגיה, גנטיקה, רבייה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for שיבוט בעולם החי: מעתיקים בבחינה של החיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page