כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?
Peer Review for material titled "כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?"
User Rating for material titled "כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?"
Member Comments for material titled "כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?"
Bookmark Collections for material titled "כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?"
Course ePortfolios for material titled "כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?"
Learning Exercises for material titled "כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?"
Accessibility Info for material titled "כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?

    

כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?

Logo for כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?
דף ומידע ובו סרטון המציג כיצד נוצרים תאים עם עותק אחד הנקראים גמטות, או תאים הפלואידים, על ידי חלוקת הפחתה, או מיוזה. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון אונליין. 
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 19, 2010
Date Modified in MERLOT: February 21, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מערכת הרביה, גנטיקה, כרומוזומים, מאור, תורשה, שחלוף, חלוקת התא

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כיצד מתבצעת חלוקת הפחתה (מיוזה)?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page