סרטן העור – ביופסיה
Peer Review for material titled "סרטן העור – ביופסיה"
User Rating for material titled "סרטן העור – ביופסיה"
Member Comments for material titled "סרטן העור – ביופסיה"
Bookmark Collections for material titled "סרטן העור – ביופסיה"
Course ePortfolios for material titled "סרטן העור – ביופסיה"
Learning Exercises for material titled "סרטן העור – ביופסיה"
Accessibility Info for material titled "סרטן העור – ביופסיה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סרטן העור – ביופסיה

    

סרטן העור – ביופסיה

Logo for סרטן העור – ביופסיה
דף מידע ובו סרטון בנושא העור ואבחון מחלות עור באמצעות ביופסיה, המציג את שלושת הדרכים השונות לערוך ביופסיה. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 30, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ביופסיה, מכון דוידסון, בדיקות רפואיות, מאור, רפואה, עור, סרטן

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for סרטן העור – ביופסיה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page