הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה
Peer Review for material titled "הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה"
User Rating for material titled "הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה"
Member Comments for material titled "הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה"
Bookmark Collections for material titled "הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה"
Course ePortfolios for material titled "הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה"
Learning Exercises for material titled "הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה"
Accessibility Info for material titled "הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

    

הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

Logo for הערכת הקול הקורא השני של ות
דף המכיל הערכה של הפרוייקטים השונים שהוגשו במסגרת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה. הפרוייקטים מחולקים לפי מוסדות ולפי סוג הפרוייקט.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 06, 2011
Date Modified in MERLOT: January 06, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ות"ת, הערכה, קול קורא ותת, ותת, טכנולוגיות למידה, מיטל, vatat, maor, מיט"ל, מאור, kol kore, קול קורא

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User review 5 average rating
 • User Rating: 5 user rating
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, College General Ed, Middle School, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page