דרכי התמודדות עם שריפות
Peer Review for material titled "דרכי התמודדות עם שריפות"
User Rating for material titled "דרכי התמודדות עם שריפות"
Member Comments for material titled "דרכי התמודדות עם שריפות"
Bookmark Collections for material titled "דרכי התמודדות עם שריפות"
Course ePortfolios for material titled "דרכי התמודדות עם שריפות"
Learning Exercises for material titled "דרכי התמודדות עם שריפות"
Accessibility Info for material titled "דרכי התמודדות עם שריפות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דרכי התמודדות עם שריפות

    

דרכי התמודדות עם שריפות

Logo for דרכי התמודדות עם שריפות
דף מידע וובו סרטון העוסק בשריפות יער: כיצד הן נוצרות, התנאים להתפשטותן והשיטות השונות למלחמה בשריפות כאלו כמו שריפוצ מבוקרות ושריפות גב. הדף מביא מידע נוסף על שיטות כיבוי אלו ומזכיר שיטות נוספות. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 09, 2011
Date Modified in MERLOT: February 12, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, שריפות, אש, מזג אויר, מאור, חומרי בעירה, כבאות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for דרכי התמודדות עם שריפות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page