כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?
Peer Review for material titled "כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?"
User Rating for material titled "כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?"
Member Comments for material titled "כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?"
Bookmark Collections for material titled "כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?"
Course ePortfolios for material titled "כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?"
Learning Exercises for material titled "כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?"
Accessibility Info for material titled "כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?

    

כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?

Logo for כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?
דף מידע ובו שני סרטונים המסבירים כיצד פועלת תחנת כוח אוסמוטית, המייצרת חשמל על ידי ניצול הפרשי ריכוזי המלח בין מים מתוקים ומים מלוחים. הסרטונים מקושרים לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: June 19, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, כימיה, מפל ריכוזים, תחנות כוח, מאור, אנרגיה, מלח, חשמל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (1)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page