אישים מפורסמים בעולם היהודי
Peer Review for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
User Rating for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Member Comments for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Bookmark Collections for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Course ePortfolios for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Learning Exercises for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Accessibility Info for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אישים מפורסמים בעולם היהודי

    

אישים מפורסמים בעולם היהודי

Logo for אישים מפורסמים בעולם היהודי
פעילות זו עוסקת בדמויות מפורסמות מההיסטוריה היהודית. על התלמיד לבחור דמות מרשימה מוגדרת (אפשר להסתייע בטבלת עזר לבחירת הדמות), בניית הדמות על בסיס תכונותיה ותרומתה לעולם היהודי. באתר הפעילות מצגת מפורטת המסבירה את התהליך והתוצרים הנדרשים, כולל מחוון מפורט המסביר את הקריטריונים הנבדקים של התהליך ותוצרי הפעילות. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 01, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מאור, היסטוריה, יהדות, מורשת ישראל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Word documents
PowerPoint presentation
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אישים מפורסמים בעולם היהודי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page