המהפכה התעשייתית
Peer Review for material titled "המהפכה התעשייתית"
User Rating for material titled "המהפכה התעשייתית"
Member Comments for material titled "המהפכה התעשייתית"
Bookmark Collections for material titled "המהפכה התעשייתית"
Course ePortfolios for material titled "המהפכה התעשייתית"
Learning Exercises for material titled "המהפכה התעשייתית"
Accessibility Info for material titled "המהפכה התעשייתית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המהפכה התעשייתית

    

המהפכה התעשייתית

Logo for המהפכה התעשייתית
משימה זו מלמדת על התקופה בה התרחש המעבר מעולם חקלאי לעולם תעשייתי נבין את היתרונות והחסרונות שבמעבר ליצור תעשייתי, על ההשלכות שהיו למהפכה התעשייתית על החברה האנושית, ועל התופעות הנלוות למהפכה: המצאות וחידושים, פגיעה בתנאים סוציאליים, הקמת בתי הספר. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 01, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, היסטוריה, מאור, תיעוש, עיור, טכנולוגיה וחברה, המהפכה התעשייתית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Word documents
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for המהפכה התעשייתית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page