עולם הילדים בימי הביניים
Peer Review for material titled "עולם הילדים בימי הביניים"
User Rating for material titled "עולם הילדים בימי הביניים"
Member Comments for material titled "עולם הילדים בימי הביניים"
Bookmark Collections for material titled "עולם הילדים בימי הביניים"
Course ePortfolios for material titled "עולם הילדים בימי הביניים"
Learning Exercises for material titled "עולם הילדים בימי הביניים"
Accessibility Info for material titled "עולם הילדים בימי הביניים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

עולם הילדים בימי הביניים

    

עולם הילדים בימי הביניים

Logo for עולם הילדים בימי הביניים
בעבודה זו התלמידים יחקרו את הדומה והשונה בעולם הילדים - במשחקים, לבוש, לימודים וכו' בין ילדים נוצרים, יהודים ומוסלמים  מתקופת ימי הביניים. בסיכום התהליך התלמידים משווים בין ילדי הביניים לילדי העולם העכשווי. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתום.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 01, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, ימי הביניים, תכנית כתום, דתות, ילדות וילדים, משחקים, מאור, אירופה, היסטוריה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for עולם הילדים בימי הביניים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page