מהפיכת הדפוס
Peer Review for material titled "מהפיכת הדפוס"
User Rating for material titled "מהפיכת הדפוס"
Member Comments for material titled "מהפיכת הדפוס"
Bookmark Collections for material titled "מהפיכת הדפוס"
Course ePortfolios for material titled "מהפיכת הדפוס"
Learning Exercises for material titled "מהפיכת הדפוס"
Accessibility Info for material titled "מהפיכת הדפוס"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מהפיכת הדפוס

    

מהפיכת הדפוס

Logo for מהפיכת הדפוס
המצאת הדפוס באירופה באמצע המאה ה-15  חוללה תמורות ניכרות בתחומי החיים השונים. אחד התוצרים של מהפכת הדפוס הוא העיתון והמקצועות שהתפתחו סביב עריכת העיתון והוצאתו לאור. ביחידת לימוד זו התלמידים חוקרים היבטים שונים של מהפכת הדפוס, כותבים כתבות ויוצרים עיתון וירטואלי בנושא. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 01, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, עיתונאות, תקשורת המונים, תכנית כתום, יוהן גוטנברג, היסטוריה, מאור, מהפכת הדפוס, טכנולוגיה וחברה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מהפיכת הדפוס

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page