שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח
Peer Review for material titled "שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח"
User Rating for material titled "שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח"
Member Comments for material titled "שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח"
Bookmark Collections for material titled "שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח"
Course ePortfolios for material titled "שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח"
Learning Exercises for material titled "שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח"
Accessibility Info for material titled "שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח

    

שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח

Logo for שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ
בפעילות מידענית זו התלמידים ילמדו על אובות וידעונים במקרא ובימנו ויכירו יצירות אמנות שנוצרו בהשראת הפרק. את המידע המצטבר מארגנים התלמידים במסמכי גוגל משותפים ובבלוג משותף שנפתח לשם כך. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם. 
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 19, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, שאול המלך, תכנית כתום, תנך, תורה, מאור, מלכים בתורה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שאול ובעלת האוב שמואל א' פרק כ"ח

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page