ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית
Peer Review for material titled "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית "
User Rating for material titled "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית "
Member Comments for material titled "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית "
Bookmark Collections for material titled "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית "
Course ePortfolios for material titled "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית "
Learning Exercises for material titled "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית "
Accessibility Info for material titled "ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית

    

ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית

Logo for ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית
בפעילות זו, וועדת מומחים מעוניינת להעניק פרס למדען/ ממציא מתקופת המהפכה התעשייתית. כל זוג תלמידים ייצור מצגת, שמטרתה לשכנע את וועדת המומחים להעניק פרס למדען/ ממציא שאותו הם מייצגים. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: June 18, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, היסטוריה, מאור, תוכנית כתום, טכנולוגיה וחברה, חידושים והמצאות, המהפכה התעשייתית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (1)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ממציאים ומדענים בתקופת המהפכה התעשייתית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page