מנהג ברית המילה
Peer Review for material titled "מנהג ברית המילה"
User Rating for material titled "מנהג ברית המילה"
Member Comments for material titled "מנהג ברית המילה"
Bookmark Collections for material titled "מנהג ברית המילה"
Course ePortfolios for material titled "מנהג ברית המילה"
Learning Exercises for material titled "מנהג ברית המילה"
Accessibility Info for material titled "מנהג ברית המילה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מנהג ברית המילה

    

מנהג ברית המילה

Logo for מנהג ברית המילה
ביחידת לימוד זו התלמידים יחקרו את מנהגי ברית המילה מנקודות מבט שונות: ברית מילה באסלאם ובמגזר הבדואי, ברית מילה רפואית, מנהגים בימנו לפני ברית המילה, איסורים וגזירות נגד קיום מצוות ברית המילה. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: February 27, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מאור, מצוות, יהדות, דתות, תכנית כתום, ברית מילה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מנהג ברית המילה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page