התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר
Peer Review for material titled "התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר"
User Rating for material titled "התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר"
Member Comments for material titled "התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר"
Bookmark Collections for material titled "התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר"
Course ePortfolios for material titled "התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר"
Learning Exercises for material titled "התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר"
Accessibility Info for material titled "התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר

    

התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר

Logo for התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר
מטלת חקר מתוקשבת. מנהלי אתר מיני ישראל החליטו על מיזם חדש שמטרתו להקים באתר מיני ישראל גן בוטאני זאולוגי המדמה סביבה המדברית. הצמח ובע"ח שיבחרו ייצגו את החי והצומח של הסביבה המדברית. בפעילות זו התלמידים מכינים מתבקשים לשכנע בעזרת מצגת, המבוססת על מידע ועל תבחינים שונים, שהצמח או בעל החיים שהם מייצגים הוא המתאים ביותר. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 20, 2011
Date Modified in MERLOT: January 20, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, הסתגלות, צמחים, בעלי חיים, מאור, מדבר, כתום, חי וצומח בישראל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for התאמות של צמחים ובעלי חיים לקשיי הקיום במדבר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page