דת, פילוסופיה ואומנות
Peer Review for material titled "דת, פילוסופיה ואומנות "
User Rating for material titled "דת, פילוסופיה ואומנות "
Member Comments for material titled "דת, פילוסופיה ואומנות "
Bookmark Collections for material titled "דת, פילוסופיה ואומנות "
Course ePortfolios for material titled "דת, פילוסופיה ואומנות "
Learning Exercises for material titled "דת, פילוסופיה ואומנות "
Accessibility Info for material titled "דת, פילוסופיה ואומנות "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דת, פילוסופיה ואומנות

    

דת, פילוסופיה ואומנות

Logo for דת, פילוסופיה ואומנות
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא וירושלים", יחידה 1 ("יווינים והלניסטים"), פרק ב' ("חיי התרבות והחברה ביוון העתיקה"), עמ' 25. הפעילות עוסקת בתיאור התרבות היוונית המשותפת לערי המדינה השונות ולמקומם של האלים בחיי התושבים. משך הפעילות: כ45 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: February 02, 2011
Date Modified in MERLOT: January 01, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, אלי יוון, יוון, מיתולוגיה יוונית, צרכים מיוחדים, מאור, היסטוריה, לקויות למידה, מאגר תלתן, ערי מדינה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for דת, פילוסופיה ואומנות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page