מוסדות השלטון של הרפובליקה
Peer Review for material titled "מוסדות השלטון של הרפובליקה"
User Rating for material titled "מוסדות השלטון של הרפובליקה"
Member Comments for material titled "מוסדות השלטון של הרפובליקה"
Bookmark Collections for material titled "מוסדות השלטון של הרפובליקה"
Course ePortfolios for material titled "מוסדות השלטון של הרפובליקה"
Learning Exercises for material titled "מוסדות השלטון של הרפובליקה"
Accessibility Info for material titled "מוסדות השלטון של הרפובליקה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מוסדות השלטון של הרפובליקה

    

מוסדות השלטון של הרפובליקה

Logo for מוסדות השלטון של הרפובליקה
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא וירושלים", יחידה 3 ("האימפריה הרומית ויהודה"), פרק א' ("רומא – מעיר לאימפריה"), עמ' 93-94. הפעילות עוסקת בתיאור מוסדות השלטון של הרפובליקה הרומית ותחומי אחריותם. משך הפעילות כ45 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: February 03, 2011
Date Modified in MERLOT: January 01, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, מוסדות שלטון, האימפריה הרומית, רומא העתיקה, צרכים מיוחדים, מאור, היסטוריה, לקויות למידה, צורות שלטון, מאגר תלתן

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מוסדות השלטון של הרפובליקה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page