הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים
Peer Review for material titled "הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים "
User Rating for material titled "הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים "
Member Comments for material titled "הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים "
Bookmark Collections for material titled "הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים "
Course ePortfolios for material titled "הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים "
Learning Exercises for material titled "הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים "
Accessibility Info for material titled "הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים

    

הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים

Logo for הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה ומהפכות", יחידה 4 ("המהפכה התעשייתית"), פרק יא' ("חברה ויחיד בתהליך התיעוש"), עמ' 146-149. הפעילות תבחן את השינויים שיצרה ההתפתחות הטכנולוגית בתחום התחבורה והתקשורת. במקביל, תעסוק הפעילות בהשפעות הרבות של המצאת החשמל. משך הפעילות כ60 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: February 17, 2011
Date Modified in MERLOT: January 11, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תיעוש, מטח, המהפכה התעשייתית, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאור, אירופה, היסטוריה, טכנולוגיה וחברה, מאגר תלתן, חידושים והמצאות, חשמל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הטכנולוגיה תורמת לאיכות החיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page