תרגול: הגדרת הנגזרת
Peer Review for material titled "תרגול: הגדרת הנגזרת"
User Rating for material titled "תרגול: הגדרת הנגזרת"
Member Comments for material titled "תרגול: הגדרת הנגזרת"
Bookmark Collections for material titled "תרגול: הגדרת הנגזרת"
Course ePortfolios for material titled "תרגול: הגדרת הנגזרת"
Learning Exercises for material titled "תרגול: הגדרת הנגזרת"
Accessibility Info for material titled "תרגול: הגדרת הנגזרת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תרגול: הגדרת הנגזרת

    

תרגול: הגדרת הנגזרת

Logo for תרגול: הגדרת הנגזרת
סרטון זה מדגים את פתרון התרגילים המופיעים בפרק 4 של ספר התרגול בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתוך האתר Gool. הסרטון מכיל שמונה שאלות בנושא הגדרת הנגזרת. 
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 31, 2011
Date Modified in MERLOT: March 31, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, אתר Gool, נגזרות, פונקציות, מאור, מתמטיקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, חדו"א

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Flash video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תרגול: הגדרת הנגזרת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page