משטר טוטליטרי בברית המועצות
Peer Review for material titled "משטר טוטליטרי בברית המועצות"
User Rating for material titled "משטר טוטליטרי בברית המועצות"
Member Comments for material titled "משטר טוטליטרי בברית המועצות"
Bookmark Collections for material titled "משטר טוטליטרי בברית המועצות"
Course ePortfolios for material titled "משטר טוטליטרי בברית המועצות"
Learning Exercises for material titled "משטר טוטליטרי בברית המועצות"
Accessibility Info for material titled "משטר טוטליטרי בברית המועצות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

משטר טוטליטרי בברית המועצות

    

משטר טוטליטרי בברית המועצות

Logo for משטר טוטליטרי בברית המועצות
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - משלום למלחמה ולשואה", יחידה 2 ("התבססות הנאציזם בגרמניה"), פרק ד' ("משטרים טוטליטאריים באירופה ") עמ' 76-90. הפעילות מציגה את הדרך בה המשטר הטוטליטרי בא לידי ביטוי בברית המועצות - בתקופת סטלין (1929-1953). משך הפעילות כ90 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: June 13, 2011
Date Modified in MERLOT: January 11, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: יוזף סטלין, משטרים טוטליטריים, ברית המועצות, קומוניזם, צרכים מיוחדים, היסטוריה, לקויות למידה, מאור, המאה ה20, מאגר תלתן

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for משטר טוטליטרי בברית המועצות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page