היהודים בגטאות
Peer Review for material titled "היהודים בגטאות "
User Rating for material titled "היהודים בגטאות "
Member Comments for material titled "היהודים בגטאות "
Bookmark Collections for material titled "היהודים בגטאות "
Course ePortfolios for material titled "היהודים בגטאות "
Learning Exercises for material titled "היהודים בגטאות "
Accessibility Info for material titled "היהודים בגטאות "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

היהודים בגטאות

    

היהודים בגטאות

Logo for היהודים בגטאות
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - משלום למלחמה ולשואה", יחידה 3 ("מלחמה ושואה- הדרך אל הפתרון הסופי "), פרק י"א ("המדיניות הנאצית כלפי היהודים (ספטמבר 1939-  יוני 1941)") עמד' 193-200. הפעילות עוסקת בדרכים בהן הועברו היהודים לגטאות ולתפקידם של חברי היודנרט בניהול חיי הגטו. משך הפעילות כ120 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: June 13, 2011
Date Modified in MERLOT: January 11, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: גרמניה הנאצית, היסטוריה יהודית, יודנרט, מלחמת העולם השניה, צרכים מיוחדים, היסטוריה, לקויות למידה, מאור, השואה, המאה ה20, מאגר תלתן, גטאות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for היהודים בגטאות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page