תנועת המרי העברי
Peer Review for material titled "תנועת המרי העברי "
User Rating for material titled "תנועת המרי העברי "
Member Comments for material titled "תנועת המרי העברי "
Bookmark Collections for material titled "תנועת המרי העברי "
Course ePortfolios for material titled "תנועת המרי העברי "
Learning Exercises for material titled "תנועת המרי העברי "
Accessibility Info for material titled "תנועת המרי העברי "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תנועת המרי העברי

    

תנועת המרי העברי

Logo for תנועת המרי העברי
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה במזרח התיכון", יחידה 2, פרק ה' ("הדרך אל כ"ט בנובמבר – 1945-1947") עמ' 75-77. הפעילות עוסקת בתנועת המרי העברי – הסיבות שהביאו להקמתה של התנועה; הגופים שלקחו בה חלק; פעולותיה ותגובת הבריטים אליהן; הסיבות לפירוק התנועה. משך הפעילות כ90 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: July 04, 2011
Date Modified in MERLOT: July 10, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: לח"י, היישוב היהודי, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאגר תלתן, הגנה, היסטוריה יהודית, ציונות, המרי העברי, אצ"ל, מאור, המנדט הבריטי, יהדות ארץ ישראל, התנועה הציונית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (1)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for תנועת המרי העברי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page