הגליל העליון
Peer Review for material titled "הגליל העליון "
User Rating for material titled "הגליל העליון "
Member Comments for material titled "הגליל העליון "
Bookmark Collections for material titled "הגליל העליון "
Course ePortfolios for material titled "הגליל העליון "
Learning Exercises for material titled "הגליל העליון "
Accessibility Info for material titled "הגליל העליון "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הגליל העליון

    

הגליל העליון

Logo for הגליל העליון
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ", יחידה 2 ("הנוף והאדם"), פרק ב' ("צפון הארץ") עמ' 39, 41. הפעילות עוסקת במאפייני הגליל העליון, בקשיים הנלווים להתיישבות בו וביתרון הביטחוני הטמון בחובו. משך הפעילות כ45 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: July 06, 2011
Date Modified in MERLOT: July 06, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, הגליל העליון, גיאוגרפיה, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאור, איזורים בארץ, התיישבות בישראל, מאגר תלתן

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הגליל העליון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page