חיבור וחיסור עד 20
Peer Review for material titled "חיבור וחיסור עד 20"
User Rating for material titled "חיבור וחיסור עד 20"
Member Comments for material titled "חיבור וחיסור עד 20"
Bookmark Collections for material titled "חיבור וחיסור עד 20"
Course ePortfolios for material titled "חיבור וחיסור עד 20"
Learning Exercises for material titled "חיבור וחיסור עד 20"
Accessibility Info for material titled "חיבור וחיסור עד 20"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חיבור וחיסור עד 20

    

חיבור וחיסור עד 20

Logo for חיבור וחיסור עד 20
הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה "חיבור וחיסור עד 20 – חלק ב (שבירת העשרת)". בפעילויות התלמידים פותרים תרגילים ומשוואות באמצעות איורים, מטבעות וספירת אצבעות. משך כל אחת מהפעילויות כ-20 עד כ-60 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: September 27, 2011
Date Modified in MERLOT: September 27, 2011
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, חיבור וחיסור, מאו"ר, חינוך מיוחד, תלמידי שילוב, מאור, maor, לקויות למידה, השלמה לעשר, חיסור עד 20, חיבור עד 20, חשבון, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for חיבור וחיסור עד 20

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page