לקסיקון לתרבות ישראל
Peer Review for material titled "לקסיקון לתרבות ישראל"
User Rating for material titled "לקסיקון לתרבות ישראל"
Member Comments for material titled "לקסיקון לתרבות ישראל"
Bookmark Collections for material titled "לקסיקון לתרבות ישראל"
Course ePortfolios for material titled "לקסיקון לתרבות ישראל"
Learning Exercises for material titled "לקסיקון לתרבות ישראל"
Accessibility Info for material titled "לקסיקון לתרבות ישראל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לקסיקון לתרבות ישראל

    

לקסיקון לתרבות ישראל

Logo for לקסיקון לתרבות ישראל
לקסיקון המציע מעל לאלף ערכים ומדיה הנוגעים לתרבות היהודית ב-3,000 השנים האחרונות. בלקסיקון ציר זמן היסטורי, ציר זמן על-פי לוח השנה העברי, וחלוקת ערכים לפי 11 נושאים כגון הגות, חיי אדם, יצירות, אישים, עדות וקהילות, שפות יהודיות, סמלים ועוד. האתר פותח במרכז לטכנולוגיה חינוכית ביוזמת קרן אבי חי ובתמיכתה.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 02, 2011
Date Modified in MERLOT: October 02, 2011
Authors:
Send email to matiak@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תרבות יהודית, לקסיקון לתרבות יהודית, מטח, לקסיקון תרבות ישראל, מאו"ר, מאור, maor, תרבות ישראל, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for לקסיקון לתרבות ישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page