מדינת העם היהודי
Peer Review for material titled "מדינת העם היהודי"
User Rating for material titled "מדינת העם היהודי"
Member Comments for material titled "מדינת העם היהודי"
Bookmark Collections for material titled "מדינת העם היהודי"
Course ePortfolios for material titled "מדינת העם היהודי"
Learning Exercises for material titled "מדינת העם היהודי"
Accessibility Info for material titled "מדינת העם היהודי"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II




    

Search > Material Results >

מדינת העם היהודי

    

מדינת העם היהודי

Logo for מדינת העם היהודי
האתר מרכז חומרי עיון, סרטים ומידע נוסף בנוגע לזהות היהודית בעולם ובישראל, ועל תפקידה כגורם מעצב במדינת ישראל. חלק ממאגר תמיד אזרחות עבור מורי האזרחות בבתי הספר העל-יסודיים.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 04, 2011
Date Modified in MERLOT: October 04, 2011
Author:
Send email to myriamd@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: זהות יהודית בישראל, מדינה יהודית, מטח, זהויות בישראל, זהויות, מאו"ר, זהויות יהודיות, מאור, maor, זהות יהודית, מט"ח, מדינת העם היהודי

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections





QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מדינת העם היהודי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page