התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור
Peer Review for material titled "התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור"
User Rating for material titled "התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור"
Member Comments for material titled "התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור"
Bookmark Collections for material titled "התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור"
Course ePortfolios for material titled "התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור"
Learning Exercises for material titled "התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור"
Accessibility Info for material titled "התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור

    

התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור

Logo for התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור
משחק בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור ברמות קושי שונות, מ-1000 עד 10000.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 27, 2011
Date Modified in MERLOT: October 27, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: חיבור עד 1000, מטח, חיבור, מאו"ר, משוואות חיבור, maor, מאור, פתרון משוואות, חיבור עד 10000, משוואות, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for התרגילון תרגילי חיבור – נעזרים בתרגיל פתור

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page