סדנת המצולעים
Peer Review for material titled "סדנת המצולעים"
User Rating for material titled "סדנת המצולעים"
Member Comments for material titled "סדנת המצולעים"
Bookmark Collections for material titled "סדנת המצולעים"
Course ePortfolios for material titled "סדנת המצולעים"
Learning Exercises for material titled "סדנת המצולעים"
Accessibility Info for material titled "סדנת המצולעים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סדנת המצולעים

    

סדנת המצולעים

Logo for סדנת המצולעים
כלי אשר באמצעותו ניתן לבנות, לפרק ולראות כיצד וממה מצולעים שונים בנויים. ניתן לשכפל, לשקף, לסובב ועוד.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: November 23, 2011
Date Modified in MERLOT: November 23, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, גיאומטריה, הנדסה, מאו"ר, מאור, maor, מצולעים, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for סדנת המצולעים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page