אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך
Peer Review for material titled "אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך"
User Rating for material titled "אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך"
Member Comments for material titled "אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך"
Bookmark Collections for material titled "אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך"
Course ePortfolios for material titled "אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך"
Learning Exercises for material titled "אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך"
Accessibility Info for material titled "אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך

    

אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך

Logo for אסופת חוקי מדינות ארה
סקירה של חוקים העוסקים בגלישה בטוחה ובפגיעה מקוונת במערכות החינוך במדינות בארה"ב.במאמר מובאות תובנות מהמידע הרב הטמון בחוקי המדינות (ארה"ב, ( אסופת תקצירי החוקים, על פי מדינות, כולל הפניה לחוק עצמו כפי שמופיע ברשת. לשם השלמת התמונה, אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לחוזרי מנכ"ל בנושא בישראל נכון למרץ 2011 
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 26, 2011
Date Modified in MERLOT: November 27, 2011
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: אזרחות דיגיטאלית, איגוד האינטרנט, גלישה בטוחה, מאו"ר, מאור, maor, חוקים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for אסופת חוקי מדינות ארה"ב( בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page