בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם
Peer Review for material titled "בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם"
User Rating for material titled "בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם"
Member Comments for material titled "בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם"
Bookmark Collections for material titled "בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם"
Course ePortfolios for material titled "בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם"
Learning Exercises for material titled "בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם"
Accessibility Info for material titled "בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם

    

בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם

Logo for בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם
במאמר תמצאו רשימת הכלים המרכזיים המוצעים כיום בשוק לפורטל חינוכי בית ספרי, ומידת כיסוי הביצועים של כל כלי וכלי , כמו כן תמצאו את  מרכיבי היסוד של פורטל חינוכי בית ספרי.מסקירת ההיצע הקיים והמפורט כאן, ניתן להבחין שאין מענה יחיד וכולל לצרכי הוראה-למידה עדכניים בבית הספר. בכל בחירה של כלי או מערכת יש לראות היכן יש מענה טוב, היכן מענה חלקי בלבד, והיכן אין מענה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 26, 2011
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: פורטל חינוכי, סביבת הוראה למידה, אזרחות דיגיטאלית, הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, זכויות וחובות דיגיטלים, אוריינות דיגיטלית, זהות בדויה ברשת, עמותת אשנ"ב, שירותים מקוונים, זכויות וחובות ברשת, בטחון ורווחה דיגיטלית, אזרחות דיגטלית, תרבות דיגיטלית, בטיחות ומוגנות ברשת, מאור, maor, ידע פדגוגי, בריאות המישפחה, אנונימיות ברשת, ידע טכנולוגי

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for בחירה של פורטל חינוכי לבית ספר כארגון מקוון חינוכי "חכם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page