אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה
Peer Review for material titled "אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה"
User Rating for material titled "אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה"
Member Comments for material titled "אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה"
Bookmark Collections for material titled "אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה"
Course ePortfolios for material titled "אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה"
Learning Exercises for material titled "אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה"
Accessibility Info for material titled "אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
        

Search > Material Results >

אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה

        

אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה

Logo for אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה
אסופת מפות מתוך התקליטור "אטלס היסטורי : מהמאה ה- 7 ועד המאה ה- 18", ומלוות את הספר "מסע אל העבר: מימי הביניים ועד העת החדשה" המיועד לכיתה ז'. בין המפות: אירופה באלף הראשון לספירה, ממלכת ירושלים הצלבנית, תגליות גיאוגרפיות במאות ה-15 וה-16, הקמת ארה"ב ועוד.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 27, 2011
Date Modified in MERLOT: January 13, 2015
Author:
Send email to toldot@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ימי הביניים, מטח, אטלס היסטורי, העת החדשה, מאו"ר, מאור, maor, מפות היסטוריות, מט"ח

Quality

  • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
    Editor Review (not reviewed)
  • User Rating (not rated)
  • Comments (none)
  • Learning Exercises (none)
  • Bookmark Collections (none)
  • Course ePortfolios (none)
  • Accessibility Info (none)

  • Rate this material
  • Create a learning exercise
  • Add accessibility information
  • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
    Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
    Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
    Edit the information about the material in this {0}
    Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אטלס היסטורי - מימי הביניים ועד העת החדשה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page