אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות
Peer Review for material titled "אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות"
User Rating for material titled "אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות"
Member Comments for material titled "אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות"
Bookmark Collections for material titled "אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות"
Course ePortfolios for material titled "אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות"
Learning Exercises for material titled "אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות"
Accessibility Info for material titled "אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות

    

אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות

Logo for אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות
אסופת מפות מלווה את הספר "מסע אל העבר: המאה העשרים - בזכות החירות", המיועד לכיתות ט'. בין המפות: אימפריאליזם ודה-קולוניזציה במהלך המאה העשרים, מפות אירופה וא"י בין שתי מלחמות העולם, במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 27, 2011
Date Modified in MERLOT: January 13, 2015
Author:
Send email to toldot@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, אטלס היסטורי, העת החדשה, מאו"ר, היסטוריה, מאור, maor, מפות היסטוריות, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אטלס היסטורי - המאה העשרים, בזכות החירות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page