אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19
Peer Review for material titled "אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19"
User Rating for material titled "אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19"
Member Comments for material titled "אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19"
Bookmark Collections for material titled "אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19"
Course ePortfolios for material titled "אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19"
Learning Exercises for material titled "אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19"
Accessibility Info for material titled "אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II




    

Search > Material Results >

אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19

    

אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19

Logo for אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19
אסופת מפות המלווה את הספר "מסע אל העבר: קדמה ומהפכות - מאות 16 - 19", תכנית מחודשת לכיתות ח'. בין המפות: אירופה במהלך המאה ה-19, הגירת יהודים מתחום המושב, קיסרות נפוליאון בשיאה, הגירת יהודי אירופה, ועוד.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 27, 2011
Date Modified in MERLOT: January 13, 2015
Author:
Send email to toldot@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, אטלס היסטורי, העת החדשה, מאו"ר, היסטוריה, מאור, maor, מפות היסטוריות, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections





QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אטלס היסטורי - קדמה ומהפכות, מאות 16 - 19

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page