אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון
Peer Review for material titled "אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון"
User Rating for material titled "אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון"
Member Comments for material titled "אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון"
Bookmark Collections for material titled "אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון"
Course ePortfolios for material titled "אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון"
Learning Exercises for material titled "אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון"
Accessibility Info for material titled "אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון

    

אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון

Logo for אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון
אסופת מפות המלווה את הספר "מסעות בזמן : בונים מדינה במזרח התיכון", המיועד לחטיבה העליונה. בין המפות: אזורי המנדט במזרח התיכון, מפות ההתיישבות בארץ ישראל בשנות הארבעים, תוכנית ערי הפיתוח, מלחמות העצמאות וששת הימים ועוד.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 27, 2011
Date Modified in MERLOT: November 27, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, אטלס היסטורי, היסטוריה של עם ישראל, העת החדשה, מאו"ר, היסטוריה, מאור, maor, מפות היסטוריות, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אטלס היסטורי - בונים מדינה במזרח התיכון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page