חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך
Peer Review for material titled "חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך"
User Rating for material titled "חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך"
Member Comments for material titled "חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך"
Bookmark Collections for material titled "חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך"
Course ePortfolios for material titled "חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך"
Learning Exercises for material titled "חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך"
Accessibility Info for material titled "חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך

    

חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך

Logo for חוזר מנכ
החוזר כולל הערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית ספרי בטוח ולצימצום האלימות , הנחיות לבנית תכנים לאקלים חינוכי על פי סטנדרטים של אקלים בית ספרי.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2011
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אוריינות דיגיטלית, כללי התנהגות, פייסבוק, מהפכת המידע, maor, רשת חברתית, שימוש נבון ברשת, סכנות ברשת, אזרחות דיגיטאלית, תלמידים באינטרנט, זכויות יוצרים, עמותת אשנ"ב, עולם וירטואלי, התנהגות חכמה, יוטיוב, תרבות דיגיטלית, אתיקה ברשת, מאור, אינטרנט בטוח, כללי גלישה, דואר זבל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חוזר מנכ"ל , קידום אקלים בטוח והתמודדות עם ארועי אלימות במוסדות החינוך

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page