המכון לחקר האיטרנט
Peer Review for material titled "המכון לחקר האיטרנט"
User Rating for material titled "המכון לחקר האיטרנט"
Member Comments for material titled "המכון לחקר האיטרנט"
Bookmark Collections for material titled "המכון לחקר האיטרנט"
Course ePortfolios for material titled "המכון לחקר האיטרנט"
Learning Exercises for material titled "המכון לחקר האיטרנט"
Accessibility Info for material titled "המכון לחקר האיטרנט"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המכון לחקר האיטרנט

    

המכון לחקר האיטרנט

Logo for המכון לחקר האיטרנט
אתר  של המכון לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב,מטרת המכון היא חקר מהפכת המידע בפרט והשלכותיה בכלל, הבנת תהליכיה וצפיית עתידה. המכון מהווה מוקד מידע ומחקר אינטרדיסציפלינרי. דגש מיוחד ניתן לחקר השפעת האינטרנט על החברה הישראלית והעולם היהודי. האתר כולל דיווחים על כנסים מחקרים והרצאות
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2011
Date Modified in MERLOT: February 14, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, שימוש נבון ברשת, סכנות ברשת, הורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, חקר האינטרנט, עמותת אשנ"ב, תרבות דיגיטלית, אתיקה ברשת, מכון האינטרנט, מאור, maor, אינטרנט בטוח, כללי גלישה, חברה הישראלית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for המכון לחקר האיטרנט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page