הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת
Peer Review for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
User Rating for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Member Comments for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Bookmark Collections for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Course ePortfolios for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Learning Exercises for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Accessibility Info for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת

    

הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת

Logo for הודעות מנכ
הודעת מנכ"ל :בעידן המחשב והצפת המידע, ישנה חשיבות רבה לחינוך תלמידינו למוגנות ושמירה על אתיקה ולהתנהגות נאותה ונבונה ברשת במציאותהמשתנה. חשיפה של תלמידים למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון שונים באופן ישיר ועקיף מחייבת את צוותי החינוך ליצור תרבות בית ספרית של פתיחות ומוגנות ברשת ולתת לתלמידים, למורים ולקהילה כלים טכנולוגיים והתנהגותיים לפעולה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2011
Date Modified in MERLOT: February 11, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: סכנות ברשת, שימוש נבון ברשת, רשת חברתית, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, תרבות דיגיטלית, אתיקה ברשת, מאור, maor, אינטרנט בטוח, כללי גלישה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page