פעילויות
Peer Review for material titled "פעילויות"
User Rating for material titled "פעילויות"
Member Comments for material titled "פעילויות"
Bookmark Collections for material titled "פעילויות"
Course ePortfolios for material titled "פעילויות"
Learning Exercises for material titled "פעילויות"
Accessibility Info for material titled "פעילויות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פעילויות

    

פעילויות

Logo for פעילויות
מאגר סרטונים, מאמרים וחומרי למידה והדרכה הנוגעים להתמודדות עם אלימות, קשרים בין-אישיים וקשיים בהם בקרב בני נוער בסביבות שונות (בית הספר, האינטרנט, אחרי הלימודים). המאגר לקוח מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 08, 2011
Date Modified in MERLOT: December 08, 2011
Author:
Send email to shlomoz@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: גניבות, אלימות בבית הספר, מאו"ר, איומים, אלימות במערכת החינוך, בריונות, דיאלוג עם אופק, הפחדה, אלימות באינטרנט, הצקה, maor, השפלה, מט"ח, פתרון סכסוכים, אלימות נגד מורים, גזענות, העלבות, אלימות פיזית, חרם, בריונות וירטואלית, הטרדה מינית, מטח, סחיטה, אלימות מינית, אלימות מילולית, אלימות, תוקפנות, אלימות ברשת, הצקות, מאור, וונדליזם, קבוצות שנאה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פעילויות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page