מומחים
Peer Review for material titled "מומחים"
User Rating for material titled "מומחים"
Member Comments for material titled "מומחים"
Bookmark Collections for material titled "מומחים"
Course ePortfolios for material titled "מומחים"
Learning Exercises for material titled "מומחים"
Accessibility Info for material titled "מומחים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מומחים

    

מומחים

Logo for מומחים
מאגר פעילויות והתשובות של מומחי אתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי. המאגר מרכז חומרי למידה והדרכה הנוגעים להתמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי בקרב בני נוער, הורים ומורים בסביבות שונות (בית הספר, האינטרנט, אחרי הלימודים).
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 11, 2011
Date Modified in MERLOT: December 11, 2011
Author:
Send email to shlomoz@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: גניבות, יחסי הורים- מורים, אלימות בבית הספר, מאו"ר, איומים, בריונות, הפחדה, אלימות באינטרנט, מיומנויות חברתיות, יחסי צוות, maor, פתרון סכסוכים, מט"ח, אלימות נגד מורים, גזענות, העלבות, מיומנויות, אלימות פיזית, בריונות וירטואלית, העלבה, חרם, הטרדה מינית, מטח, סחיטה, אלימות מינית, אלימות מילולית, תוקפנות, אלימות, אלימות ברשת, הצקות, מאור, וונדליזם, קבוצות שנאה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מומחים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page