דואר או זבל?
Peer Review for material titled "דואר או זבל?"
User Rating for material titled "דואר או זבל?"
Member Comments for material titled "דואר או זבל?"
Bookmark Collections for material titled "דואר או זבל?"
Course ePortfolios for material titled "דואר או זבל?"
Learning Exercises for material titled "דואר או זבל?"
Accessibility Info for material titled "דואר או זבל?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דואר או זבל?

    

דואר או זבל?

Logo for דואר או זבל?
נייר עמדה בנושא פרטיות בסביבה דיגטאלית, הקשר בין דואר זבל לפרטיות האם הוא עקיף?הסביבה הדיגיטאלית מאפשרת שימושים חדשים במידע: בדרכי איסופו עיבודו, שמירתו, והפצתו,
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: December 14, 2011
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, עמותת אשנ"ב, פרטיות, הגיל השלישי, תרבות דיגיטלית, זכויות וחובות דיגיטליות, בטיחות ומוגנות דיגיטלית, maor, מאור, דואר זבל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for דואר או זבל?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page