הוראת היסטוריה באמצעות הספרות
Peer Review for material titled "הוראת היסטוריה באמצעות הספרות"
User Rating for material titled "הוראת היסטוריה באמצעות הספרות"
Member Comments for material titled "הוראת היסטוריה באמצעות הספרות"
Bookmark Collections for material titled "הוראת היסטוריה באמצעות הספרות"
Course ePortfolios for material titled "הוראת היסטוריה באמצעות הספרות"
Learning Exercises for material titled "הוראת היסטוריה באמצעות הספרות"
Accessibility Info for material titled "הוראת היסטוריה באמצעות הספרות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הוראת היסטוריה באמצעות הספרות

    

הוראת היסטוריה באמצעות הספרות

Logo for הוראת היסטוריה באמצעות הספרות
מאמר הדן ביחסים שבין היסטוריה וספרות, ומציע דרך ללמד היסטוריה באמצעות ספרות. חלק מאתר תולדוט של מט"ח.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 14, 2011
Date Modified in MERLOT: January 13, 2015
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: maor, מאור, היסטוריה, הוראת ההיסטוריה, מטח, מט"ח, מאו"ר

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הוראת היסטוריה באמצעות הספרות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page