"שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל
Peer Review for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
User Rating for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Member Comments for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Bookmark Collections for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Course ePortfolios for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Learning Exercises for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Accessibility Info for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל

    

"שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל

Logo for
מאמר וביקורת דידקטיים על הבעיות וההשלכות של מחסור בלימודי נצרות במערכת החינוך הישראלית. חלק מאתר תולדוט של מט"ח.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 15, 2011
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: maor, מאור, מטח, נצרות, חינוך בישראל, מט"ח, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for "שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page