גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות
Peer Review for material titled "גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות"
User Rating for material titled "גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות"
Member Comments for material titled "גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות"
Bookmark Collections for material titled "גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות"
Course ePortfolios for material titled "גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות"
Learning Exercises for material titled "גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות"
Accessibility Info for material titled "גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות

    

גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות

Logo for גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות
סרטון של המשרד לביטחון הפנים תחת הכותרת - התמודדות יישובית עם רשתות חברתיות באינטרנט עבור 160 רכזי יישובים הפועלים במסגרת מצילה - אגף חברה ומניעת פשיעה, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, ועיר ללא אלימות.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: December 17, 2011
Date Modified in MERLOT: February 17, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, עמותת אשנ"ב, הגיל השלישי, תרבות דיגיטלית, בטיחות ומוגנות דיגיטלית, זכויות וחובות דיגיטליות, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for גלישה בטוחה ואחראית ברשתות חברתיות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page