ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2
Peer Review for material titled "ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2 "
User Rating for material titled "ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2 "
Member Comments for material titled "ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2 "
Bookmark Collections for material titled "ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2 "
Course ePortfolios for material titled "ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2 "
Learning Exercises for material titled "ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2 "
Accessibility Info for material titled "ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2 "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2

    

ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2

Logo for ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2
דיון בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות ברשתות חברתיות שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב ביוזמת המרכז להעצמת האזרח, בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב והפיקוח על יישום חוק זכויות התלמידים במשרד החינוך.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: December 18, 2011
Date Modified in MERLOT: December 18, 2011
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: פייסבוק, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, מאור, maor, פרטיות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for ביקור בכנסת בעקבות כנס זכות הילד לפרטיות - חלק 2

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page