אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים
Peer Review for material titled "אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים"
User Rating for material titled "אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים"
Member Comments for material titled "אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים"
Bookmark Collections for material titled "אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים"
Course ePortfolios for material titled "אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים"
Learning Exercises for material titled "אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים"
Accessibility Info for material titled "אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים

    

אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים

Logo for אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים
סרטון הסבר על המושג אזרחות דיגטלית, כנורמת התנהגות הולמת ואחראית בשימוש בטכנולוגיה. מרצה נאוה גלעד- מובילת תחום אזרחות דיגיטלית באיוגד האינטרנט הישראלי.מסבירה את המושג וכיצד הוא משפיע על חיינו.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 15, 2012
Date Modified in MERLOT: January 15, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: איגוד האינטרנט, אזרח דיגיטלי, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, בטיחות, חוק דיגיטלי, מאור, maor, אתיקה דיגיטלית, פרטיות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אזרחות דיגיטלית- בין הצלצולים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page