מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים
Peer Review for material titled "מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים"
User Rating for material titled "מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים"
Member Comments for material titled "מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים"
Bookmark Collections for material titled "מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים"
Course ePortfolios for material titled "מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים"
Learning Exercises for material titled "מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים"
Accessibility Info for material titled "מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים

    

מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים

Logo for מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים
מיה וליאת, חברות טובות לשעבר, התקוטטו מעל הקיר בפייסבוק. מיה פרצה לחשבון הפייסבוק של ליאת והפיצה קללות והשמצות בשמה על כל החברים הרשומים אצלה. אמה של ליאת, שראתה את מצוקתה של הבת, החליטה לעשות מעשה ויצרה קשר עם אמה של מיה. האמהות יזמו מפגש התפייסות בין הבנות. שבוע לאחר מכן, נפרץ שוב החשבון של ליאת על ידי מיה. כעת פנתה אמה של ליאת למנהלת בית הספר. מה לדעתכן/ם צריכה מנהלת בית הספר לעשות?
Material Type: Case Study
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 15, 2012
Date Modified in MERLOT: February 17, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, לשון הרע, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, זהות בדויה ברשת, עמותת אשנ"ב, זכויות וחובות ברשת, תרבות דיגיטלית, פייסבוק, בטיחות ומוגנות ברשת, אלימות ברשת, מאור, maor, אנונימיות ברשת

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מקרה שקרה- ריב בין תלמידות - בין הצילצולים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page