איפה כולם - בין הצילצולים
Peer Review for material titled "איפה כולם - בין הצילצולים"
User Rating for material titled "איפה כולם - בין הצילצולים"
Member Comments for material titled "איפה כולם - בין הצילצולים"
Bookmark Collections for material titled "איפה כולם - בין הצילצולים"
Course ePortfolios for material titled "איפה כולם - בין הצילצולים"
Learning Exercises for material titled "איפה כולם - בין הצילצולים"
Accessibility Info for material titled "איפה כולם - בין הצילצולים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

איפה כולם - בין הצילצולים

    

איפה כולם - בין הצילצולים

Logo for איפה כולם - בין הצילצולים
הסרט עוסק בטל, ילד שתלמידי הכיתה מציקים לו. בשלב הראשון הם מתארגנים וזורקים עליו חפצים, ובשלב השני הם מעלים לפייסבוק תמונות שלו - תמונות פוגעניות.הסרט מעלה את בעיית האלימות ברשת, את החשיפה הגדולה של הילדים ברשת ואת קשיי ההתמודדות עם בעיות אלה. 
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 16, 2012
Date Modified in MERLOT: January 16, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשתות חברתיות, כללים לפייסבוק, תמונות בפייסבוק, פייסבוק, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אלימות ברשת, מאור, maor, פגיעה ברשת, נאמן פייסבוק

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for איפה כולם - בין הצילצולים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page