מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל
Peer Review for material titled "מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל"
User Rating for material titled "מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל"
Member Comments for material titled "מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל"
Bookmark Collections for material titled "מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל"
Course ePortfolios for material titled "מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל"
Learning Exercises for material titled "מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל"
Accessibility Info for material titled "מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל

    

מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל

Logo for מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל
מאגר חומרי לימוד בנושא מעמדם של מיעוטים במדינת ישראל. בין החומרים השונים: על הגנה על מיעוטים בדמוקרטיה, הדרוזים במדינת ישראל, ועוד. חלק ממאגר תמיד אזרחות, המלווה את ספר הלימוד להיות אזרחים בישראל.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 18, 2012
Date Modified in MERLOT: January 18, 2012
Author:
Send email to myriamd@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, דמוקרטיה, מאו"ר, מאור, maor, מיעוטים, מט"ח, להיות אזרחים בישראל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מעמדם של המיעוטים במדינת ישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page